Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 793 à 793 sur 1009

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Oeuvres complètes de Christiaan Huygens. Supplémént à la correspondance varia. Biographie de Chr. Huygens. Catalogue de la vente des livres de Chr. Huygens / publ. par la Société hollandaise des sciences

Auteur : Huygens, Christiaan (1629-1695). Auteur du texte

Éditeur : M. Nijhoff (La Haye)

Date d'édition : 1888-1950

Contributeur : Koninklijke Hollandsche maatschappij der wetenschappen. Éditeur scientifique

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Correspondance

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Contribution aux mathématiques

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Autobiographie

Type : monographie imprimée

Langue : latin

Format : 23 vol. : ill. ; 29 cm

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k778725

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-R-788 (22)

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38949978f

Provenance : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 84 %.
En savoir plus sur l'OCR


Item aan Beliggie haer Moeder, de fomme van een hondert en vijftigh guldens; Item aende diacomje Arme vande Nederdutj(che gemeente der stede 'f-Gravenhage, de fomme van twee hondert en vijftigh guldens.

Alle t'gnnt voorfz. ttaet begeere ick dat fijn effect forteren fal.

A~nm Hagae den 23 Maert t6pg, en was geteeckent t

Chr. Huygens.

Ick onderges'.verctare bij deefe te ratinceeren ende teapprobeerendeTeftamentaire Difpofitie, waerop den Notaris Adam vander Smalingh, den 23 Maert i6o~,de fupperfcriptie heeft gepaneert, maer ut)t cragte vande faculteijt die ick aen mij felve behouden hehbe, omme onder mijne particutiere Hantteeckeninge veranderinge bij forme van Ampliatie vande voors. Difpofitie te maecken, dit is mijn begeren, dat de Goederen die de Minderjarige Erffgenamen van mijn fullen comen te erven, voor derfclver reeckening fullen worden geadminittreert bij haere retpect' Ouders,defelve bij deeten daer over tot Voogden aentteUende; ende fal d'Heer Fifcael de Hertoge inde voors. di(po!)tie gemelt, beneffens den Heere van St. Annelant mijn Swager, a)!een maer Executeuren vant vooriz. Teftament wefen ende geen vooght; t'gunt voorfz. flaet is mijn naedere begeeren, ende verfoeke dat hetfelve alfoo worden agtervolgt.

A~tum Hagae defen 28 Maert toog, ende was geteeckent

Chr. Huygens.

Aan mijn Nigten Madame de Vt!!erets ende Junrouw Caron, Legatere ick ijder een fomma van drie hondert guidens, dat is oock mijn begeeren; dato uts* en was geteeckent

Chr. Huygens.

Mijn vatte Goederen, ende andere die ik hebbe, fntten werden gevonden naerde verdcelinge gemaeckt wegens de nalatenfchap van mijn ouders, dewelcke beneffens het Tettament leggen op HofTwtjck in een Lade van het groot~e Cabinet, en anders geen flaet gemaeckt.